Engelska/Svenska/Förklaringar

 

Acceleration………………..Accelererande av linan, kan åstadkommas genom translation, rotation eller genom att dra i linan med handen (”haul”)

Casting Arc/Kastvinkel………………..Vinkeln mellan det främre och bakre stoppet

Casting Sector/Kastsektor………………..Området (tårtbiten) som spöet ritar mellan det bakre och främre stoppet. Förväxla inte med vinkeln som bara är en siffra,sektorn är en tvådimentionell figur med en area.

Haul, Double Haul/Drag, Dubbeldrag………………När man ger linan extra fart genom att snabbt dra i den med handen som inte håller spöet och sedan mata tillbaks den. Kan öka den möjliga linhastigheten eller avlasta spöhanden för att åstadkomma samma resultat som utan dubbeldraget men med mindre ansträngning. Vid dubbeldraget dra man och matar sedan tillbaks linan i en rörelse och förbereder på så sätt inför nästa kast.

Drift/Upphämtning………………..Kraftlös ompositionering av spöet efter bakre eller främre stoppet i syfte att bl.a. öka längden på kaströrelsen och dämpa utrullningen av linan samt få en rytm i sitt kastande. Vanligt i bakkastet där man för spöet snett bakåt uppåt i samma riktning som linan rullar ut. Upphäver creep/tjuvstart

Energy transformation/Energiomvandling………………..Energi kan inte nyskapas eller försvinna, endast omvandlas från en form till en annan. Rörelseenergin som finns i hela systemet övergår till linan efter att stoppet gjorts, loopen formas och linan rullar ut. Den bromsas hela tiden av t.ex. luftens motstånd, desto smalare loopar desto mindre förluster. Tafsens uppgift är att bromsa linan med den lilla garntuss/fluga som bör användas vid ett flugkast. Den hjälper således till att hålla linan sträckt. All energi övergår till värme i slutändan. Om du kapar tafsen och struntar i garnet så hör du ofta en smäll även om timingen är bra. Det är ett tecken på att energiförlusterna är små och att linstumpen helt enkelt bryter ljudvallen då den slår över, som en pisksnärt alltså. Detta kan orsakas av dålig timing också trots att garn eller fluga används.

Loop/Linbåge………………..Den del av linan som är i framkant efter att stoppet är gjort och loopen således har formats, där linan rullar ut/vänder över

Lower leg/Nedre linbenet………………….Undre benet, nedre delen av linan bakom själva loopen

Rebounce/Återfjädring…………………När spöt har varit laddat/böjt så kommer det att räta ut sig när linans belastning släpper. Först blir spöet rakt (RSP), sedan blir det återfjädrat, det fjädrar tillbaks helt enkelt.

Rotation (But rotation)………………..Rotation av spöet, accelererande av linan, sätts in sist i kastet tillsammans med dubbeldraget. Man talar ibland om sen rotation, detta är bra för att öka längden på kaströrelsen.

Rotational speed/Rotationshastighet………………..Hastighet med vilken butten roteras, man talar sällan om specifika hastigheter men om man ska göra det så måste enheten bli grader/sekund. Man vrider ju butten ett visst antal grader per tidsenhet

RSP………………..”Rod Straight Position”, ”Raka Spö Positionen”. Exakt det ögonblick då spöet är rakt, förekommer i både bakkast och framkast. Efterföljs av en rebounce, en återfjädring som gör att spöet är böjt åt andra hållet för ett kort ögonblick.

Sliding, Glidning………………..Ompositionering av spöet genom att låta linan glida genom ringarna och möta linhanden i framkastet

SLP………………..”Straight Line Path”. Den del av kaströrelsen där spötoppen ritar en rak spötoppsbana. Här accelereras linan utan större förluster i en bestämd riktning.Om spöet vore helt stelt skulle det vara svårt att få till någon SLP överhuvudtaget

Stop…………………Att stoppa spöet, sker vid både framkast och bakkast. Man stoppar kastet för att linan automatiskt ska få högre fart än spöet och därmed formas loopen

Casting Stroke, Kaströrelse………………..Längden mellan handens bakre och främre stopp under kastet. Det finns många stilar och tekniker men oavsett stil kan man alltid tala om ”stroken”

Stroke length/Längden på kaströrelsen……………..Eftersom man ofta vill ha hög hastighet på linan så är det bra med lång, effektiv, kaströrelse. En kort kaströrelse består endast av en rotation.

Timing………………..Begrepp som används för att beskriva tidpunkten för olika kastmoment. Bra timing är då man gör en sak vid rätt tillfälle, dålig timing är t.ex. om ett framkast påbörjas för tidigt, dvs innan loopen rullat ut. Detta resulterar ofta i en stor relativ hastighetsskillnad mellan det övre och undre benet på loopenoch vi får ett pisksnärtsljud när linan vänder över.

Tip Travel, Spötoppsrörelse………………..Formellt den sträcka som spötoppen tillryggalägger från början av kastet till RSP, jag brukar tala om spötoppsrörelse och med det avse ”hur” spötoppen rör sig. Beror på sammanhang vad man menar. Spötoppens rörelse är alltid intressant.

Tracking, Spöföring………………..Begrepp som används för att beskriva hur rakt spötoppen färdas, i tre dimensioner. Bra tracking är liten avvikelse i sidled såväl som höjdled.

Translation, Sidledsförskjutning………………..Translation av spöet, accelererande förflyttning utan rotation. När man för spöet framåt utan att rotera det. Ju längre translation desto längre stroke.

Upper leg, Övre linbenet………………..Övre benet, övre delen av linan bakom själva loopen